Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.alperla.pl

Regulamin na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu na stronie internetowej, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy regulamin (dalej zwany regulaminem) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Admanage Paweł Poniatowski ul. Wynalazek 2A/10, 02-677 Warszawa NIP: 7122565439 za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.alperla.pl. Akceptacja regulaminu korzystania z usług świadczonych drogę elektroniczną przez Admanage Paweł Poniatowski jest warunkiem skorzystania z usług dostępnych w serwisie.

Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu jest warunkiem niezbędnym do korzystania z usług serwisu. Akceptacja warunków regulaminu następuje przed dokonaniem zakupu poprzez zaznaczenie przez użytkownika właściwego pola w formularzu.

Serwis umożliwia:

 1. Uzyskanie informacji o produktach i ich cenach
 2. Złożenie zamówienia
 3. Korzystanie z funkcji dodatkowych związanych z posiadaniem konta

§2

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne (dz.u. 2004.171.1800 z późn. Zm).
 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz. U.2004.96.959 z poźn. Zm.).
 3. System teleinformatyczny (dalej zwany systemem)- zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
 4. Usługi – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
 5. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 6. Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, korzystająca z Usług, będąca stroną umowy o świadczeniu usług z operatorem serwisu, która zobowiąże się do przestrzegania regulaminu. Użytkownikiem jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług telefonicznie lub drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie.
 8. Produkty – dostępna w serwisie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem
 9. Przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający przeglądanie dokumentów w standardzie html.
 10. Serwis/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.alperla.pl umożliwiający użytkownikowi uzyskanie informacji o produktach oraz złożenie zamówienia.
 11. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu
 12. Koszyk – wirtualna lista zakupów przypisana do konta użytkownika, umożliwiająca skompletowanie zamówienia.
 13. Adres korespondencyjny – Admanage Paweł Poniatowski ul. Wynalazek 2A/10, 02-677 Warszawa
 14. Usługodawca – Admanage Paweł Poniatowski

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

§3

Informacje umieszczone w serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

Warunki techniczne:

 1. W celu korzystania z serwisu przez użytkownika wymagane jest posiadanie dostępu do sieci internetowej, włącznie z programem do przeglądania jej zasobów, akceptujących pliki typu cookies. Dodatkowo użytkownik zarejestrowany musi posiadać adres poczty elektronicznej e-mail.
 2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zakupy realizowane po zalogowaniu się Klienta w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Login i hasło mają charakter poufny.

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność użytkownika:

• Użytkownik zobowiązany jest podczas rejestracji do podania zgodnych z prawdą danych do rachunku/faktury oraz danych adresowych niezbędnych w celu dostarczenia przesyłki.

• Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w profilu niezwłocznie po każdej ich zmianie.

• Zakaz dostarczania wirusów, stosowania skryptów zautomatyzowanych lub automatycznych, stosowania innych technologii mogących zaszkodzić serwisowi oraz interesom lub własności innych użytkowników, usługodawcy i osób trzecich powiązanych z serwisem w sposób bezpośredni lub pośredni.

• Zakaz odsprzedawania i udostępniania konta oraz świadczonych usług nieuprawnionym podmiotom.

• Zakaz stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dz. U. 1993 nr 47 poz. 211.

• Zakaz udostępniania poufnych informacji o produktach, usługach i ofertach uzyskanych za pośrednictwem serwisu osobom trzecim.

• Zakaz wykorzystywania informacji, w szczególności informacji kontaktowych nabytych w ramach korzystania z usług serwisu dla celów niezgodnych z warunkami świadczenia usług przez serwis.

• Zakaz kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania treści udostępnionych przez usługodawcę bez wyraźnej zgody.

• Zakaz podszywania się pod innych użytkowników i osoby trzecie.

• Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za informacje dostarczane i udostępniane przez niego w serwisie oraz wszystkie mogące z tego wyniknąć konsekwencje. Zwłaszcza działanie bez umocowania.

• Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie zakupionych towarów niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z prawem.

• Każdej osobie, która złożyła zamówienie przysługuje prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu sprzedaży, osoba taka powinna przesłać pisemną deklarację o usunięciu swoich danych osobowych.

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność usługodawcy:

• Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usług drogą elektroniczną z należytą starannością, w sposób ciągły oraz zgodnie z postanowieniami regulaminu.

• Usługodawca zobowiązany jest do stworzenia użytkownikowi zarejestrowanemu konta.

• Usługodawca zastrzega sobie prawo do korygowania błędów w informacjach zawartych w serwisie niezwłocznie po ich ujawnieniu, jednocześnie zastrzega sobie prawo do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.

• Usługodawca zobowiązany jest do stosowania środków technicznych zapewniających ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dz. U. 1997 nr 133 poz. 833.

• Usługodawca zobowiązany jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

• Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez użytkownika nieprawdziwych treści, informacji i danych.

• Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawieranie pomiędzy użytkownikami.

• Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych serwisu mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie użytkownikowi korzystania z usług.

• Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędów leżących po stronie użytkownika.

• Usługodawca zachowuje wszelkie prawa do serwisu, jak również do publikowanych treści. Zmienianie, powielanie, publikowanie, przesyłanie, osobom trzecim lub innego rodzaju używanie chronionej własności bez uprzedniej zgody usługodawcy jest zabronione.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§4

Użytkownik chcący dokonać zakupu w serwisie zakłada swoje konto, wypełniając formularz znajdujący się pod hasłem “Zarejestruj się” lub poprzez wypełnienie formularz podczas składania pierwszego zamówienia.

Aby zamówić wybrany produkt należy najpierw dodać go do koszyka przez naciśniecie przycisku „dodaj do koszyka” znajdującego się na karcie produktu.

Do koszyka można dodać dowolną ilość produktów

Aby przesłać zamówienie do usługodawcy użytkownik przechodzi do podsumowania zamówienia klikając przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia” a następnie wprowadza dane osobowe, wybiera formę dostawy oraz formę płatności.

Przesłanie zamówienia do usługodawcy odbywa się przez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.

Anulowanie zamówienia jest możliwe poprzez przekazanie informacji do usługodawcy o chęci anulowania zamówienia nie później niż do momentu gdy paczka zostanie nadana.

Dokonując zakupu użytkownik składa oświadczenie czy zakup dokonywany jest przez konsumenta (brak wprowadzonego numeru NIP) czy przedsiębiorcę (wprowadzony numer NIP). W przypadku dokonania zakupu jako konsument nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę.

Złożenie zamówienia jest możliwe również przez wysłanie zamówienia w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie.

DOSTARCZENIE PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

§5

Dostarczenie zamówienia następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost S.A. lub DHL

Koszt wysyłki doliczany jest do zamówienia podczas jego składania, Użytkownik wybiera formę wysyłki oraz jej cenę podczas składania zamówienia.

Płatności za zamówione towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

• Płatność z góry przelewem na konto bankowe usługodawcy podając w tytule przelewu numer zamówienia

• Przelewy elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Użytkownik dokonujący wpłaty po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Użytkownik otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Użytkownik powraca do strony internetowej Usługodawcy.
Płatność może być wykonana za pośrednictwem aktualnie akceptowalnych form płatności przez bramkę płatniczą Tpay lub bramkę płatniczą Przelewy24.

• Płatność kartą płatniczą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

• Inne formy płatności oferowane poprzez operatora Tpay lub Przelewy24.

• Płatność gotówką przy odbiorze paczki (pobranie)

Obsługa płatności online tj. poprzez przelew elektroniczny realizowana jest przez Tpay lub Przelewy24.

Paczki nadawane są codziennie w dni powszednie.

Czas realizacji zamówień:

• Realizacja zamówienia odbywa się w kolejności wpływania zamówień. Zamówienia wysyłane są terminie jednego dnia roboczego. W przypadku opóźnień w wysyłce przekraczających 1 dzień roboczy od dnia zaksięgowania wpłaty Usługodawca poinformuje Użytkownika o wynikłym opóźnieniu i na żądanie anuluje zamówienie zwracając wpłacone środki.

§6

Usługodawca uprawniony jest do zablokowania lub usunięcia konta, a także usunięcia treści dostarczanych przez użytkownika w przypadku:

Naruszenia postanowień regulaminu

Naruszenia powszechnie obowiązującego prawa

Dostarczania przez użytkownika treści nie związanych z celem i funkcją serwisu

Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w regulaminie, aktualny regulamin dostępny jest zawsze w serwisie usługodawcy. O zmianach regulaminu zarejestrowani użytkownicy zostaną zawiadomieni wiadomością e-mail wysłaną na adres podany w trakcie rejestracji konta lub dokonywania pierwszego zakupu. Dalsze korzystanie z serwisu będzie możliwe po akceptacji nowej treści regulaminu.

REKLAMACJE

§7

Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu serwisu.

Usługodawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji, o ile wada ujawni się przed upływem 2 lat od daty doręczenia towaru.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika będącego konsumentem nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O wyniku jej rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listowanie na adres zamieszkania.

Użytkownik zgłasza reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@alperla.pl korzystając z adresu e-mail przypisanego do konta lub na adres korespondencyjny usługodawcy.

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres składającego reklamację, numer dokumentu zakupu oraz datę wystawienia tego dokumentu jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku uszkodzonego produktu aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona należy ten produkt odesłać w zastanej formie na adres korespondencyjny usługodawcy.

Podstawa i zakres odpowiedzialności usługodawcy względem użytkownika, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawna (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność usługodawcy z tytułu rękojmi za towar wobec Użytkownika nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

Użytkownikom przysługują uprawnienia z gwarancji udzielanej przez producentów towaru.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§8

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Użytkownik będący konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który przesłany zostanie do użytkownika razem z zamówieniem lub innego wzoru dokumentu przewidzianego w ustawie. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając oświadczenie na adres korespondencyjny oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu przesyłając go na adres korespondencyjny. Konsument może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem strony internetowej www.alperla.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy wykorzystaniu wzoru odstąpienia od umowy wysyłanego do Użytkownika wraz z zamówieniem. Konsument może skorzystać z innego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta, a w szczególności, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia oraz w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba ze konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli usługodawca nie zaproponował, ze sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

§9

Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001, nr 113, poz.1214).

Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

§10

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych podczas korzystania ze strony www.alperla.pl

Jakich danych to dotyczy? Przetwarzaniu podlegają wszystkie dane osobowe podawane w związku z korzystaniem z naszych usług tj. utworzenia konta klienta (rejestracji), złożeniu zamówienia, wysyłania zapytań dotyczących produktów a także dane zbierane w związku z funkcjonalnościami udostępnianymi przez stronę internetową, infolinię handlową, kontakt za pośrednictwem e-maila, smsów, mmsów oraz zapisywaniem plików cookies.

W jakim celu przetwarzane są te dane?
Zgody dotyczą:
1) przetwarzania danych do celu realizacji usługi. Dane przetwarzane są w celu ułatwienia składania zamówień, weryfikacji poprawności zamówienia a także w celu realizacji zamówienia czyli do celów księgowych oraz w celu dostarczenia towaru pod wskazany adres a także do przekazywania informacji o postępach w realizacji zamówienia. Pliki Cookie zapewniają możliwość logowania na stronie oraz możliwość korzystania z koszyka produktów i są niezbędne do złożenia zamówienia.
2) przetwarzania danych do celów marketingowych.
Dane mogą być przetwarzane aby okresowo informować o ofertach specjalnych na wybrane produkty, wprowadzaniu nowych produktów oraz aby powiadamiać o niestandardowych godzinach otwarcia, przerwach w pracy itp. Wyrażenie zgody do przetwarzania danych do celów marketingowych jest dobrowolne. Użytkownik, który wyrazi zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych może otrzymać zniżki na produkty.

Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Admanage Paweł Poniatowski, ul. Wynalazek 2A/10, 02-677 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy.
Powierzone dane nie będą sprzedawane ani przekazywane innym podmiotom chyba, że wymaga tego proces realizacji zamówienia/usługi.

Na jaki okres będziemy przetwarzać dane?
Dane będziemy przetwarzać na okres trwania umowy oraz do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy.

Prawa użytkownika w stosunku do danych
Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłoszenia sprzeciwu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można je w dowolnym momencie wycofać.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11

Karty produktów, usług i firm udostępnione w bazie danych serwisu przez usługodawcę mają charakter poglądowy i informacyjny.

Opisy, zdjęcia, specyfikacje techniczne, stany magazynowe i ceny mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Ceny zawarte w serwisie są cenami brutto. Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług [dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2001 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)]

Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejącej, w dowolnej chwili funkcjonalności.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Usługodawca w ramach praktyki rynkowej działa na podstawie oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa, jest związany treścią niniejszego Regulaminu, nie jest natomiast związany kodeksem dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

W wyniku złożenia zamówienia Użytkownik może wyrazić swoją zgodę na otrzymywanie od usługodawcy informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgodny następuje poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracyjnym, podczas składania zamówienia lub poprzez potwierdzenie zapisu do newslettera.

Regulamin promocji „SZALIK Z ALPAKI W PREZENCIE”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „SZALIK Z ALPAKI W PREZENCIE”.

2. Promocja jest organizowana przez Admanage Paweł Poniatowski ul. Wynalazek 2A/10, 02-677 Warszawa NIP: 7122565439

3. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje zamówienia złożone przez serwis www.alperla.pl

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 14 kwietnia 2024 o godz. 12:00 i trwa do wyczerpania produktów promocyjnych lub do 25 kwietnia 2024 do godz. 23:59 w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

II ZASADY PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest dla osoby, która w Czasie trwania Promocji:

a. w ramach jednej transakcji dokona zakupu w sklepie www.alperla.pl dowolnych produktów za kwotę minimum 2000 zł.

b. jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

c. zaakceptowała warunki Promocji oraz Regulaminu.

2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

3. Osoba spełniająca wszystkie warunki Promocji określone w pkt. 1 w ramach Promocji otrzyma bezpłatnie w prezencie produkt promocyjny „Szalik z alpaki cappuccino 100% premium baby alpaca” o wartości 560,00 zł brutto.

4. W razie odstąpienia przez klienta będącego Konsumentem od umowy sprzedaży Asortymentu zawartej na odległość na podstawie Regulaminu Sklepu Internetowego lub przepisów powszechnie obowiązujących, w całości lub części powodującej utratę uprawnienia do skorzystania z Promocji klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanego Produktu. W przypadku gdy klient nie zwróci powyższego Produktu Promocyjnego w terminie 7 dni od dnia odstąpienia Organizator uprawniony jest do żądania zapłaty przez klienta pełnej ceny Produktu Promocyjnego tj. 599,00 zł brutto. Należność za Produkt Promocyjny może być potrącana ze zwracanej klientowi kwoty w ramach odstąpienia.

5. Uczestnik Promocji otrzyma Produkt Promocyjny wraz z zamówieniem, którego dotyczył zakup.

6. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie, z zastrzeżeniem, iż każdorazowo musi na nowo spełnić wszystkie warunki Promocji.

7. Koszty dostawy nie wliczają się w limit kwoty uprawniającej do skorzystania z Promocji.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w sklepie.

10. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Produktu Promocyjnego na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.

11. W ramach jednych zakupów można otrzymać tylko jeden Produkt Promocyjny.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.alperla.pl

Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednakże nie ma to wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów, którzy już skorzystali z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.